dit is ons

beleidsplan

Beleidsplan

Stichting Weekendschool Franeker komt voort uit een initiatief van Stichting Het Klaarkampster Weeshuis te Franeker in samenwerking met Weekendschool Baljée uit Leeuwarden. Het initiatief voor een weekendschool is niet nieuw en draait in Leeuwarden inmiddels vijf jaar met succes. Het bestuur van het Klaarkampster Weeshuis heeft de mogelijkheden in Franeker onderzocht en de activiteiten in gang gezet. In 2017 werd door haar besloten om de Stichting Weekendschool Franeker op te richten en voor een aantal jaren financieel te ondersteunen.

Statutaire doel

De stichting heeft ten doel:

Het bieden van kennis en ervaring aan jongeren uit minder kansrijke woon- en leefsituaties, tussen de tien en veertien jaar oud, uit de gemeente Waadhoeke, het vergroten van hun kansen om adequaat te functioneren in de maatschappij en het versterken van hun zelfvertrouwen door hen in contact te brengen met personen die aansprekende en inspirerende beroepen uitoefenen, alles in de ruimste zin des woords.

Doelgroep

Weekendschool Franeker richt zich op gemotiveerde en nieuwsgierige kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben om in aanraking te komen met onderwerpen als opleiding, wetenschap, cultuur en techniek.
Weekendschool Franeker heeft een duurzaam karakter in het leven van de leerling. Dit biedt structurele kans op vergroting van de mogelijkheden en de motivatie, doordat ze doelgerichter kunnen gaan leren en duidelijker zicht hebben op een door hen gewenste toekomst.

Missie

Stichting Weekendschool Franeker wil haar leerlingen een breed beeld van de wereld laten zien en daagt haar leerlingen uit hun grenzen te verleggen, verder te kijken, meer te durven en te doen, met de volgende centrale doelstellingen:

1. (toekomst)perspectieven van leerlingen helpen verbreden
2. hun zelfvertrouwen helpen vergroten
3. hun talenten helpen benutten

Weekendschool Franeker tracht dit doel te bereiken door het bieden van een netwerk van interessante Friese professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst.

Het bestuur

Het bestuur bestaat per 22 januari 2018 uit:

Hilde Dijkstra, voorzitter

Marleen Schaap, secretaris

Jelle Jan Burggraaff, penningmeester

en heeft de taken en bevoegdheden overeenkomstig artikel 9 van de oprichtingsakte Stichting Weekendschool Franeker.

Vrijwilligersbeleid

Weekendschool Franeker gaat in haar beleidsplan uit van samenwerking met vrijwilligers om een bijdrage te leveren aan:

• participatie van vrijwilligers
• vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid
• versterken van de sociale cohesie

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Weekendschool Franeker ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.